کلام بزرگان

راز پیشرفت در آغاز راه است…

راز آغاز کردن نیز در تقسیم وظایف پیچیده و طاقت فرسا به کارهای کوچک تر و قابل کنترل است ، آن وقت است که می شود اولین گام را برداشت (مارک تواین)  بعضی اوقات اهداف بزرگ ما در زندگی چنان عظیم و دست نیافتنی به نظر می رسد که فراموش می کنیم این اهداف از مجموعه کارهای کوچک و دست یافتنی تشکیل شده اند در واقع تقسیم کردن یک هدف بزرگ به اجزای کوچکتر و دستیابی به یک یک آنها به نوبت ، دقیقا راه دستیابی به هر  هدف بزرگی است  بنابر این بعد آن که معلوم شد واقعا چه می خواهید و اهداف قابل سنجش ومهلت زمانی مشخصی را تعیین کردید ، مرحله بعدی این است که ، تمام گام های علمی و جز به جز برای دستیابی به هدفتان را معین کنید.

*هرگز از امید و آرزوی خود دست نکشید*