کلام بزرگان

میگویند  هر چیزی حدی دارد …

حتی زیباترین رفتارها و قشنگ  ترین خصلت ها هم وقتی از حدش میگذرند تبدیل به آسیب میشوند و به آدم ضرر میرسانند ، انسان بی آنکه بداند بیشتر وقتها سخت ترین ضربه ها را از باورهایش  می خورد ، از اینکه میخواهد در هر شرایطی خوب بماند و مدال افتخار صبر و شکیبایی  را به گردن بیندازد ، بارها به خودش پشت میکند  تا دیگران را راضی نگه دارد ، آنجا که باید فریاد بزند  سکوت میکند  آنجاکه باید  از حقش دفاع کند گذشت میکند  آنجا که باید تذکر بدهد حرفی نمیزند و اینگونه است که هر روز بدی ها بیشتر تکرار میشوند و خوبی ها کمرنگ تر ، چون همیشه عده ای خطا میکنند و عده ای بی وقفه می بخشند، ما در برابر خوبی هایمان هم مسئولیت داریم که به جا و اندازه خرج کنیم و ای کاش با تصمیم های اشتباه ((انسانیت )) را در چشم آیندگان به حماقت تبدیل نکنیم